REGLEMENT

 RZVU Reglement
Wedstrijdreglement

De wedstrijden worden gespeeld volgens de zaalvoetbalregels van de N.C.S

Algemeen

1) Speelgerechtigd zijn alle spelers van de teams die lid zijn van RZVU, leeftijd minimaal 16 jaar.

2) Wensen t.a.v. indelingen en het wedstrijdprogramma kunnen bij de competitieleider kenbaar worden gemaakt, echter is dit alleen mogelijk tenminste 1 maand voor aanvang van het volgende programma. De leiding zal ernaar streven met deze wensen rekening te houden, doch is hier niet toe verplicht.

3) Het bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van ongevallen, diefstal, vernieling, etc. Onze polisvoorwaarden zijn bij het bestuur op te vragen.

4) In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van RZVU.

5) Indien een team tijdens de lopende competitie c.q. bekercompetitie stopt, worden hun wedstrijden als niet gespeeld beschouwd en vervallen alle behaalde punten tegen dit team.

Competitie reglement

1) De speeltijd van de wedstrijd bedraagt 2 x 26 minuten onderbroken door een pauze van maximaal 4 minuten. Het bestuur is bevoegd om bij calamiteiten bij de samenstelling van het zaalvoetbalprogramma afwijkende speeltijden te hanteren.

2) Indien twee teams met (ongeveer) dezelfde hoofdkleur shirts tegen elkaar spelen, is het in het programma eerstgenoemde team verplicht voor shirts met een andere kleur te zorgen. De mogelijkheid bestaat hesjes te huren bij de scheidsrechter. De kosten hiervan bedragen € 5,00 welke voorafgaand aan de wedstrijd bij de scheidsrechter dienen te worden betaald. Weigeren van het zorgen voor een afwijkende kleur shirt of de mogelijkheid tot het huren van hesjes bij de scheidsrechter, betekent verlies van de wedstrijd met 5-0.

3) Voor aanvang van de wedstrijd moeten per team de namen van de deelnemende spelers op een wedstrijdformulier zijn ingevuld. Op het wedstrijdformulier mogen maximaal 9 spelers voorkomen, echter is het ook toegestaan om indien het maximale aantal van 9 niet bereikt is, deze aan te vullen tijdens verloop van de wedstrijd.

4) Elk team kan onder leiding te staan van een coach of een speler/coach. Deze coach moet echter wel lid te zijn van het team.

5) Het eerstgenoemde team dient te zorgen voor een grensrechter met een minimum leeftijd van 16 jaar. Tijdens de wedstrijd mag er eenmaal per speelhelft en tijdens de rust worden gewisseld van grensrechter. Wel dienen degene die zowel als speler en als grensrechter gaan fungeren op het wedstrijdformulier te staan. Bij niet naleving van deze regel verliest het team welke dit aangaat de wedstrijd met 5-0. Een grensrechter hoeft dus niet lid te zijn van de R.Z.V.U. .

6) Voor aanvang van de wedstrijd moet de aanvoerder van ieder team een aanvoerdersband dragen.

7) Voor de aangebrachte schade aan personen of door schade die ontstaan is door onzorgvuldig gebruik van de accommodatie door een of meerdere spelers van een team, waardoor R.Z.V.U. aansprakelijk gesteld wordt door de Gemeente Tilburg, zal de R.Z.V.U. het desbetreffende team in hoofde van de contactpersoon aansprakelijk stellen.

8) Direct na de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier door de beide aanvoerders en de aanwezige scheidsrechter, na invulling van eventuele opmerkingen, ondertekend in bijzijn van de tijdwaarnemer. Door ondertekening van beide wedstrijdformulieren verklaren beide aanvoerders akkoord te gaan met de inhoud van deze wedstrijdformulieren. Na afloop van de wedstrijden op een wedstrijddag worden deze wedstrijdformulieren door de tijdwaarnemer in een enveloppe gesloten en ter beschikking van de competitieleider gesteld.

9) Indien een team niet in staat is om een wedstrijd te spelen, bestaat er de mogelijkheid om de betreffende wedstrijd vooraf te verzetten. Daarvoor dient de contactpersoon eerst toestemming te krijgen van de tegenstander om vervolgens de wedstrijd te verplaatsen naar een andere wedstrijd uit het speelschema. De contactpersonen van de tegenstander en de twee teams waarmee wordt gewisseld dienen dus allen akkoord te zijn met deze verplaatsing. Uiteindelijk dient de competitieleider op de hoogte te worden gesteld van deze verplaatsing. Indien geen verplaatsing wordt gerealiseerd door de contactpersoon heeft het betreffende team de wedstrijd met 5-0 verloren. De wedstrijd wordt dan als afgezegd beschouwd. Voor het afzeggen voor een wedstrijd of het niet opkomen voor een wedstrijd wordt een bedrag van 50,00 in rekening gebracht. Indien een team met te weinig spelers opkomt wordt dit gelijkgesteld aan niet opkomen voor een wedstrijd.

Competitie Top, 1e en 2e divisie

10) De kampioen der R.Z.V.U. wordt het team dat de meeste winstpunten in de Top-divisie heeft behaald. De teams die als eerste eindigen in de 1e en 2e divisie zijn de kampioen van de betreffende divisie. Eindigen twee of meer teams na afloop van de volledige competitie met een gelijk aantal punten bovenaan, dan wordt tussen betreffende teams een beslissingswedstrijd of een halve competitie gespeeld. Geeft dit echter nog geen uitsluitsel, dan volgen er voor ieder team 5 strafschoppen, genomen door 5 verschillende spelers. Deze strafschoppen worden om-en-om genomen door de spelers van betreffende teams. Dit wordt herhaald tot een eindresultaat is bereikt, waarbij er bij een gelijk aantal genomen strafschoppen een verschil van 1 meer benut doelpunt is te constateren. Voor de overige plaatsen is het aantal winstpunten bepalend. Bij een gelijk aantal winstpunten is het doelsaldo bepalend. Geeft dit nog geen uitkomst dan is het resultaat van de laatst gespeelde wedstrijd door beide teams bepalend. De twee laagst geklasseerde teams uit de TOP divisie degraderen naar de 1e divisie De twee laagst geklasseerde teams uit de 1e divisie degraderen naar de 2e divisie. Indien er sprake is van het niet meer deelnemen van een team uit de TOP divisie of 1e divisie wat niet gedegradeerd is, zullen er niet twee teams degraderen, maar zal alleen het laagst geklasseerde team degraderen. Indien dit het competitieverloop van het eerstvolgende seizoen ten goede komt kan het bestuur het aantal te degraderen teams wijzigen.

11) De twee teams die de meeste punten vergaren in de 2e divisie, promoveren naar de 1e divisie. De twee teams die de meeste punten vergaren in de 1e divisie, promoveren naar de TOP divisie. Bij een gelijk aantal winstpunten is eerst het doelsaldo en daarna het resultaat van de laatste onderlinge wedstrijd bepalend. Geven winstpunten, doelsaldo en resultaat van de laatste onderlinge wedstrijd geen uitsluitsel voor deze teams over promotie naar de TOP divisie of de 1e divisie, dan wordt een beslissingswedstrijd gespeeld. Voor de plaatsing van de overige teams gelden dezelfde regels als in de 1e divisie. Indien dit het competitieverloop van het eerstvolgende seizoen ten goede komt kan het bestuur het aantal te promoveren teams wijzigen.

Bekertoernooi

12) De Bekercompetitie wordt gespeeld volgens een afvalsysteem. Alle 21 teams gaan via een vrije loting een "afvalschema" bekerwedstrijden spelen, waarbij de beste 8 (laatste) teams zich plaatsen voor de Finale Bekeravond. Hierin spelen 8 teams, verdeeld over twee poules van 4, om de Beker. De winnaars van beide poules op die avond spelen de finale. Bij een gelijke stand zal strafschoppen (3 per team) een winnaar bepalen. Zie verder "Aanvullend reglement Bekerwedstrijden"

Sportiviteitsprijs

13) De scheidsrechters geven na iedere wedstrijd sportiviteitspunten aan de betreffende teams, d.m.v. een score van 0 t/m 4 punten. Het team met de meeste punten aan het einde van de competitie is winnaar van de sportiviteitsprijs en plaatst zich daarmee voor de Supercup avond. Indien een team niet komt opdagen voor een wedstrijd krijgt dit team automatisch 0 punten. De tegenstander, mits deze wel wilde spelen, krijgt 4 punten.

Supercup/ Lazlo Kokke Cup

14) De Lazlo Kokke Cup (LKC) wordt gespeeld tussen de 3 teams die na de eerste halve competitie als eerste zijn geëindigd in de betreffende divisies, aangevuld met de kampioenen van de betreffende divisies aan het einde van het seizoen dit weer aangevuld met de winnaar Sportiviteitsprijs en de winnaar van de Beker. Er zal altijd worden gespeeld met 8 teams. Mocht het zo zijn dat er een team op meerdere fronten recht heeft op een plaats in de Supercup-avond, zal volgens onderstaand schema het volgende team worden geselecteerd:- 2e plaats TOP divisie; 2e plaats 1e divisie- 2e plaats 2e divisie enzovoort. De finale wordt gespeeld tussen de winnaars van de poules. Bij een gelijke stand telt eerst het doelsaldo daarna de uitslag van de onderlinge wedstrijd. De wedstrijdduur wordt door het bestuur bepaalt voorafgaand aan de start van de wedstrijden. Na een gelijke stand volgen 5 strafschoppen voor ieder team, genomen door verschillende spelers.

Wedstrijdleiding en scheidsrechters

15) Tegen beslissingen van de scheidsrechter is TIJDENS de wedstrijd geen protest mogelijk. NA afloop van de wedstrijd kan wel protest aangetekend worden, waarbij het wedstrijdformulier niet ondertekend dient te worden door de aanvoerder van het betreffende team. Het protest dient vervolgens, in schriftelijke vorm, binnen 48 uur na de wedstrijd bij het secretariaat van de RZVU ingediend te zijn. Het bestuur van de RZVU / strafcommissie zal zich dan over het protest buigen en schriftelijk uitsluitsel geven over de genomen beslissing.

16) Een wedstrijd kan niet worden begonnen door een scheidsrechter indien er 2 teams op het veld staan met twee ongeveer identieke kleur shirts. Het thuisspelende team dient voor een afwijkende kleur tenue te zorgen/ hesjes aan te trekken. Zie punt 2 van dit reglement.

17) Indien er zich voor, tijdens of na de wedstrijd ongeregeldheden voordoen, worden deze door de Scheidsrechter, voor de ondertekening van het wedstrijdformulier door de aanvoerders, op de achterzijde van het wedstrijdformulier vermeld. Hierbij kan een toelichting op het formulier gezet worden, maar de scheidsrechter kan ook aangeven dat hij thuis in alle rust een verklaring opstelt om zo het bestuur / strafcommissie in te lichten. Dit dient eveneens binnen 48 uur te geschieden. Tevens kan de scheidsrechter de aanwezige tijdwaarnemer opdracht geven tot het innemen van één / meerdere spelerskaarten van de betreffende teams. Indien U als contactpersoon / aanvoerder het hier niet mee eens bent, gelieve dan het wedstrijdformulier niet te ondertekenen en een bezwaarschrift / protest (zie punt 1) indienen bij het secretariaat van de RZVU.

18) Indien een scheidsrechter niet tijdig aanwezig is, dient de tijdwaarnemer een bestuurslid te bellen (zie hiervoor de procedure in de map van de tijdwaarnemer). Indien niemand bereikbaar, dan kan met goedkeuring van beide aanvoerders een ander persoon worden verzocht de wedstrijdleiding op zich te nemen. Echter deze schriftelijke akkoordverklaring dient door beide aanvoerders VOOR AANVANG van de betreffende wedstrijd ondertekend te worden op de achterzijde van beide wedstrijdformulieren. Is er een akkoordverklaring getekend, dan zal de uitslag van deze wedstrijd normaal in de stand worden verwerkt. In het geval geen plaatsvervanger wordt gevonden, zal de wedstrijd (indien de uitslag van deze wedstrijd voor één van beide teams van belang kan zijn voor het competitieverloop) op een ander tijdstip worden overgespeeld.

19) Een scheidsrechter begint de wedstrijd niet, als er geen grensrechter is bij aanvang van de wedstrijd. Indien dit zich voordoet, verliest het team wat voor een grensrechter diende te zorgen de wedstrijd met 5-0.

Tijdwaarnemer

20) Indien een tijdwaarnemer niet tijdig aanwezig is, zie procedure-map tijdwaarnemer.

21) Voor aanvang van de wedstrijd controleert de tijdwaarnemer de spelerskaarten en het wedstrijdformulier. Indien hierin een onvolledigheid schuil gaat, verwittigt de tijdwaarnemer het desbetreffende team(s) en tevens de scheidsrechter.

22) De tijdwaarnemer controleert op het dragen van een aanvoerdersband. Ontbreekt deze dan vermeldt hij dit op het wedstrijdformulier.

23) De tijdwaarnemer heeft als functie het bijhouden van het scorebord, t.w. doelpunten, foutieve wissels en tijd. Na een foute wissel geeft hij dit door aan het betreffende team en waarschuwt hen dat bij een volgende foute wissel een 2-minuten tijdstraf volgt. Bij twee foutieve wissels van hetzelfde teams, maakt hij dit kenbaar aan de scheidsrechter d.m.v. een signaal (= zoemer indrukken).

24) Indien een speler naar de strafbank wordt verwezen door de scheidsrechter, houdt de tijdwaarnemer de opgelegde tijdstraf bij d.m.v. een stopwatch. Is deze tijdstraf ten einde dan geeft hij de scheidsrechter een teken en mag de speler het speelveld weer betreden.

25) Op- of aanmerkingen naar de wedstrijdleiding door op het wedstrijdformulier vermelde personen, die zich buiten het speelveld bevinden, maakt hij eveneens kenbaar aan de scheidsrechter d.m.v. een signaal (= zoemer indrukken).

26) De tijdwaarnemer zorgt na afloop van de wedstrijd ervoor dat het wedstrijdformulier worden ondertekend door beide aanvoerders. Hij bergt alle wedstrijdformulieren van een wedstrijddag op in een gesloten enveloppe en zorgt dat deze bij de competitieleider terecht komen. Tevens dient de tijdwaarnemer bij weigering van ondertekening van het wedstrijdformulier van één of beide aanvoerders een aantekening op de achterzijde van het wedstrijdformulier te maken.

27) In opdracht van de scheidsrechter neemt hij spelerskaarten in.

Strafbepalingen

28) Indien een team op de vastgestelde aanvangstijd met minder dan vier spelers op het speelveld aanwezig is, wordt vastgesteld dat dit team niet speelgerechtigd is. De wedstrijd wordt dan door het niet speelgerechtigde team met 5-0 verloren verklaard.

29) Indien een team gebruik maakt/ of heeft gemaakt van een ongerechtigde speler, grensrechter of coach, dan wordt de wedstrijd voor desbetreffend team verloren verklaard met 5-0.

30) Scheidsrechters tonen een groene kaart voor een 2-minuten straf, een gele kaart voor een 5- minuten straf en een rode kaart als speler zaal uit wordt gestuurd.

31) De bijpassende straf; 2x groen is 1 wedstrijd schorsing, 1x geel is 1 wedstrijd schorsing, 2x geel in 1 wedstrijd is automatisch rood.

Indien een speler tijdens een wedstrijd een rode kaart krijgt is deze automatisch voor de eerstvolgende 3 wedstrijden geschorst, in afwachting van een uitspraak van de strafcommissie. Die beslist of er meer wedstrijden schorsing volgen.
In het geval van een strafzaak, waarbij een strafmaat moet worden vastgesteld (schorsing), wordt de beslissing genomen na overleg tussen een vertegenwoordiger van het bestuur, een vertegenwoordiger van de spelers en een vertegenwoordiger van de scheidsrechters.

32) Bij ongeoorloofd en grensoverschrijdend agressief commentaar op de leiding, zowel tijdens als na de wedstrijd volgt direct een rode kaart voor betrokken speler, coach of lijnrechter. Daarnaast worden ook strafpunten toegekend voor de sportiviteitsprijs

33) Wanneer een grensrechter de zaal wordt uitgestuurd, dan dient een speler of coach van het team wat voor een lijnrechter moest zorgen, zijn taak overnemen.

34) Bij een schorsing geldt dit voor alle wedstrijden van de RZVU. Dus zowel de competitie, de beker en de supercup.

35) Commentaar op de leiding, zowel voor als na de wedstrijd kan een strafmaatregel tot gevolg hebben. Door de scheidsrechter wordt dit gemeld achter op het wedstrijdformulier. Tevens worden strafpunten toegekend voor de sportiviteitsprijs. De scheidsrechter heeft het recht om een rapport op te maken van eventueel commentaar op de leiding en bij het secretariaat binnen 48 uur aan te leveren, echter dan moet er op het wedstrijdformulier daarvan melding zijn gemaakt door de scheidsrechter. In dat geval zal ook de strafcommissie worden gehoord.

36) Indien de aanvoerder niet akkoord gaat met de inhoud van het wedstrijdformulier en deze derhalve niet ondertekent, dan is hij verplicht binnen 48 uur een rapport in te dienen bij het secretariaat.

37) Wanneer verwijdering uit de zaal volgt, na het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door opzet aan spelers, coach, wedstrijdleiding, publiek of bestuur wordt de betrokkene lid van het team onmiddellijk geroyeerd als lid van R.Z.V.U.

38) Uit de zaal lopen zonder dit af te melden bij de tijdwaarnemer, betekent dat er strafpunten worden toegekend voor de sportiviteitsprijs.

40) Straffen, die aan het einde van het seizoen niet zijn verleden, worden meegenomen naar het volgende seizoen.

41) In alle gevallen waarin deze strafbepalingen niet voorzien, beslist het bestuur van RZVU.

Huishoudelijk reglement

Lidmaatschap

A) Leden van de recreatie Zaalvoetbal Vereniging Udenhout zijn:

1) Verenigingen welke tot doel hebben de beoefening van de zaalvoetbalsport en die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 van de statuten bepaalde.

2) Ereleden; dat zijn zij die wegens hun verdiensten jegens de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd.

B) Indien een team van verdere deelname wenst af te zien, moet hiervan minstens twee maanden voor aanvang van het nieuwe verenigingsjaar, schriftelijk mededeling worden gedaan aan het secretariaat. Bij niet nakoming hiervan is het team toch de contributie voor het komende seizoen verschuldigd.

C) Wanneer de deelname van een team in de loop van het voetbalseizoen wordt beëindigd, vindt geen restitutie van contributie/inschrijfgeld plaats.

D) Op het moment dat een team weet dat het niet meer zal deelnemen aan het nieuwe zaalvoetbaljaar, dient men dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij het secretariaat, hetgeen kan resulteren in een snelle benadering van een team wat op de wachtlijst staat cq. gezocht kan worden.

Spelers

A) De minimale leeftijd voor deelname aan wedstrijden van de R.Z.V.U. is 16 jaar.

B) Van iedere speler/coach wordt bij aanvang van het nieuwe seizoen een spelerspas ter beschikking gesteld aan het team, waar de betreffende speler deel van uitmaakt. De spelerskaart vormt het identiteitsbewijs van iedere speler/coach voor de RZVU. In verband daarmee, dient deze spelerskaart voorzien te zijn van een goedgelijkende pasfoto, welke ter beschikking van het secretariaat wordt gesteld door de nieuwe speler. Daarnaast dient aan het eind van de competitie door ieder team een spelerslijst te worden ingeleverd, waarin staan vermeld alle deelnemende spelers voor het volgende seizoen, welke dan eventueel voorzien zijn van nieuwe pasfoto's van nieuwe spelers. Deze dient bij het secretariaat te worden ingeleverd uiterlijk 1 juli voor aanvang van de competitie. Op de spelerslijst staan per speler vermeld:

1) Naam
2) Adres
3) Geboortedatum
4) Eventuele aanvullende gegevens zoals kleur shirt, enz.

Spelers dienen zowel op de spelerskaart als op de spelerslijst te tekenen voor het feit dat zij voor eigen risico deelnemen aan de RZVU-activiteiten. Indien een nieuwe speler tijdens de eerste wedstrijd wenst deel te nemen die niet staat op de lijst die hij voor 1 juli heeft ingeleverd, dient de contactpersoon van desbetreffend team ervoor te zorgen dat hij deze dus tijdig bij het secretariaat is aangeleverd.

C) Een speler mag slechts voor 1 vereniging uitkomen. Tussentijdse overschrijvingen zijn niet toegestaan.

D) De eerste 3 maanden na de start van de competitie bestaat de mogelijkheid om nieuwe spelers, na inlevering van volledige gegevens (zie punt A+B) en een recente pasfoto bij het secretariaat, te laten meespelen.

E) Nadien is tussentijdse bijschrijving van nieuwe spelers op de spelerslijst alleen mogelijk met inachtneming van een speelgerechtigdheidsmelding van de ledenadministratie alvorens een speler mag uitkomen voor een team. Noodzakelijk is hierbij het schriftelijk indienen van een nieuwe spelers d.m.v. inleveren van de gegevens (zie punt A+B) bij het secretariaat.F) Nieuwe spelers die na de start van de competitie worden aangemeld zijn 1 week na het inleveren van de pasfoto en de vereiste gegevens speelgerechtigd. Per nieuwe spelerspas dient dan € 5,00 betaald te worden bij de penningmeester.

Bestuur

A) Het bestuur wordt tenminste gevormd door een voorzitter, secretaris, penningmeester, competitieleider en een contactpersoon wedstrijdleiding.

B) Taak van de voorzitter:

1) Het leiden van de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergadering en de tussentijdse vergaderingen. Hij heeft het recht de beraadslagingen te sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien een 1/3 deel van de aanwezige stemgerechtigde teams het verlangen hiertoe kenbaar maakt.
2) Hij ondertekent met de secretaris de notulen van de vergaderingen.

C) Taak van de secretaris:

1) Het bijhouden van de correspondentie inzake algemene bestuurszaken.
2) Het opstellen van de agenda van de vergaderingen en het maken van de notulen van de bestuursvergaderingen.
3) Het beheer van het archief.
4) Het maken en beheren van de spelerspasjes.

D) Taak van de penningmeester:

1) Het innen van de competitiegelden, het doen van uitgaven en het bijhouden van de boekhouding.
2) Hij stelt het jaarlijks financiële verslag en de begroting voor het volgende jaar op.
3) Hij verleent de kascommissie inzage in de boekhouding, de bescheiden en de bewijsstukken.
4) Hij is verplicht aan het onderzoek van de kascommissie volledige medewerking te verlenen.
5) Hij mag zonder machtiging van de meerderheid van het bestuur geen uitgaven doen, die niet nadrukkelijk uit de goedgekeurde jaarlijkse begroting volgen.

E) Taak van de competitieleider:De competitieleider is belast met de samenstelling en controle van het zaalvoetbalprogramma. Bij afwijking van het vastgestelde competitie/bekerprogramma is hij, indien mogelijk, verplicht de betreffende contactpersonen tenminste 1 dag voor de te spelen wedstrijd hiervan in kennis te stellen.

F) Taak van de contactpersoon scheidsrechterzaken:De contactpersoon scheidsrechterzaken verzorgt het contact tussen scheidsrechters/tijdwaarnemers en het bestuur. Hij notuleert vergaderingen die in dit verband gehouden worden. Hij stimuleert een zo uniform mogelijk verloop van de wedstrijden.

G) Taak van het bestuurslid Public Relations:Het verzorgen van de competitiegids, alsmede publicaties naar externe media. Hij onderhoud de contacten met sponsors en donateurs van de R.Z.V.U. . Hij draagt zorg voor de aanschaf van prijzen en attenties bij prijsuitreikingen e.d..Tevens is hij eindverantwoordelijk voor de website.

Verkiezing bestuur

A) Zowel de leden van de RZVU als het bestuur hebben het recht kandidaten voor te dragen. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden.

B) De stemming geschiedt schriftelijk of bij acclamatie.

C) De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 2 jaar.

D) Aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar, wederom voor een periode van 2 jaar.

E) Voorzitter en secretaris treden bij voorkeur niet gelijktijdig af.

Commissies

A) Het algemeen bestuur kan zich ter zijde laten staan door commissies. De ingestelde commissies moeten zich houden aan de hun opgedragen taak en brengen tevens verslag uit van hun werkzaamheden aan het algemene bestuur.

B) Strafcommissie:De strafcommissie is als volgt samengesteld: een lid van het bestuur van R.Z.V.U. en 2 leden van verschillende teams van de R.Z.V.U. en die zitting nemen voor de tijd van 2 jaar. Indien een van deze personen zelf of als speler van een team bij een bepaald incident betrokken zijn, zullen zij geen uitspraak kunnen doen als lid van de strafcommissie.

Financiën

A) Het boekjaar loopt zoveel mogelijk synchroon met het voetbalseizoen.

B) Het bestuur stelt jaarlijks een bedrag vast voor de kosten per team voor deelname aan de competitie. De kosten voor deelname aan de competitie worden door de penningmeester geïnd:

C) Kascontrolecommissie:

1) Ieder jaar wordt uit de leden een kascontrolecommissie gekozen, die uit twee personen bestaat.
2) Deze kascontrolecommissie heeft tot taak aan de algemene ledenvergadering rapport uit te brengen, omtrent het gevoerde financiële beleid in het afgelopen boekjaar.

Algemene ledenvergadering

Tijdens de algemene ledenvergadering is het verplicht dat elk lid van de vereniging, een vertegenwoordiger afvaardigt. Indien van een team geen vertegenwoordiger afvaardigt, zal dit lid (team) een boete opgelegd worden van € 25,-. Dit bedrag zal in rekening gebracht worden tijdens de eerstvolgende contributieverplichting.

Scheidsrechtersvergadering

Minimaal éénmaal per jaar of indien noodzakelijk meermaals zal een vergadering plaatsvinden tussen scheidsrechters en een delegatie van het bestuur R.Z.V.U. hetgeen als doel heeft enerzijds te evalueren en anderzijds overleg te plegen met de scheidsrechters in hun visie en in visie van het bestuur.

Overige zaken

In alle overige zaken waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Aanvullend reglement Finaleavond bekerwedstrijden

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het wedstrijdreglement van de RZVU. In afwijking hiervan of ter aanvulling geldt het volgende:

1. De wedstrijden duren 25 minuten. Er wordt niet van doel gewisseld en er is geen rustpauze .
2. Het eerst genoemde team in het programma verricht de aftrap.
3. Alle deelnemende teams dienen voor reserveshirts te zorgen, uiteraard in een andere kleur. Het eerst genoemde team van het programma zal in geval van gelijk gekleurde shirts van shirt moeten wisselen voor aanvang van de wedstrijd.
4. Voor aanvang van de. wedstrijd moet per team een wedstrijdformulier zijn ingevuld en worden ingeleverd bij de tijdwaarnemen. Spelers, coach en grensrechter, die niet vermeld zijn op het wedstrijdformulier, mogen de zaal niet betreden.
5. Iedere speler die uit de zaal wordt gestuurd, is voor verdere deelname van de afsluitingsronde uitgesloten.
6. De eindklassering na afloop van de laatste wedstrijd wordt vastgesteld op basis van het aantal winstpunten. Bij gelijk aantal winstpunten is eerst het doelsaldo, daarna het resultaat van de onderlinge wedstrijd en vervolgens het aantal voor -doelpunten bepalend. Geven winstpunten/doelsaldo/onderlinge wedstrijd/voor -doelpunten/ geen uitsluitsel, dan worden door drie verschillende spelers drie strafschoppen genomen, totdat uitsluitsel is verkregen.
7. Door middel van tossen bepaalt de scheidsrechter welk team met het nemen van de strafschoppen begint. De scheidsrechter bepaalt op welk doel de strafschoppen genomen worden.
8. Tijdens het nemen van strafschoppen mag de doelverdediger - behoudens in geval van blessures - niet gewisseld worden. De niet bij het nemen van een strafschop in actie zijnde personen blijven in de buurt van de middellijn.
9. Alle deelnemers en supporters dienen zich te houden aan de geldende regels van sporthal 'De Roomley'.
10. De indeling van de kleedkamers treft u aan in de hal van de sporthal.
11. Alle spelers worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en hiermede akkoord te gaan.
12. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.